Γενικές πληροφορίες για την Ένωση

Η ΕΝΩΣΗ

Σωματείο Πανελλήνιας Επιστημονικής Οργάνωσης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςμε την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», με έδρα την πόλη της Αθήνας.

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Η δημιουργία και η καλλιέργεια στενότερων δεσμών αλληλεγγύης και επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου.

2. Η βελτίωση της επιστημονικής, κοινωνικής, και υπηρεσιακής κατάστασης     των μελών του.

3. O επιστημονικός διάλογος και η διαμόρφωση επιστημονικών ιδεών ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου.

4. Η ανταλλαγή απόψεων με άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις που ασχολούνται με  τη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων και την Εκπαίδευση γενικότερα.

5. Η προώθηση της διαρκούς επιμόρφωσης των μελών του Σωματείου, σε συνεργασία με επιμορφωτικούς φορείς (φορείς εποπτευόμενους από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το δημόσιο, Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κλπ.).

6. Η μελέτη και η προώθηση της έρευνας γύρω από τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

7. Η προβολή του επιστημονικού έργου των μελών του.

8. Το Σωματείο είναι καθαρά επιστημονικό. Συνδικαλιστικά καλύπτεται από τις αποφάσεις των κατά τόπους Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διδασκαλική Ομοσπονδία  Ελλάδας.  

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Το Καταστατικό της Ένωσης  εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1796/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η Ενωση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Σωματείων με αριθμό 28553. (Δείτε το καταστατικό)  

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη του Σωματείου εγγράφονται οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, εγγράφονται και όσοι υπηρέτησαν ως Διευθυντές κατά το παρελθόν σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί.

Scroll to Top